جدول اعداد


با استفاده از کلیدهای چهارسمت (جهت نما) خانه های جدول را مرتب کنید
Use arrow keys to sort the puzzle.


بازگشت به لیست بازی ها