تست تمركز

ماوس را روي مربع قرمز نگه داشته و آن را حركت دهيد.
سعي كنيد مربع قرمز رنگ با ديواره و مربع/مستطيل هاي آبي رنگ برخورد نكند.
اگر بتوانيد بيشتر از 18 ثانيه از برخورد جلوگيري كنيد، شما يك نابغه هستيد!
گفته شده خلبانان نيروي هوايي آمريكا تا 2 دقيقه مي توانند به بازي ادامه بدهند!Concentration test:
Hold the mouse over the red box and move it. Try to avoid collision between the red box and black walls, and blue cubes
If your record goes up more than 18 second your are a genius! It has been told that US pilots can carry on up to 2 minutes.

بازگشت به لیست بازی ها