دوز بازی

با کلیک بر روی هر خانه شما مهره خود را قرار می دهید و کامپیوتر نیز مهره خود را قرار خواهد داد.
چنانچه مهره چینی شما به صورتی باشد که ترکیب مهره ها در راستای افقی یا عمودی یا اریب باشند
شما برنده مسابقه و اگر از کامپیوتر به این شکل باشد ،کامپیوتر برنده و در غیر این صورت بازی به
بن بست رسیده و از ابتدا شروع می شود.


بازگشت به لیست بازی ها